gyermekvedelmi kedvezmenySok magyar család fogja igénybe venni a gyermekvédelmi kedvezmény 2015. évi összegét, ugyanis egyelőre nyoma sincs a gazdasági fellendülésnek, nem csökken a munkanélküliség, a bérek nem, vagy csak minimálisan növekszenek, és még folytathatnánk. Előre látatóan még hosszú időnek kell ahhoz eltelnie, hogy Magyarországon olyan mértékű pozitív változás törtéjen, amely gátat vet a szegénység további növekedésének, és a magyar életszínvonal olyan mértékben emelkedjen, hogy az emberek ne a segélyekre támaszkodva tengessék az életüket. Addig is azonban, szükség van minden olyan támogatásra, segélyre, kedvezményre, amelyek legalább az éhenhalástól megmentik az elszegényedett tömegeket. Mit kell tudni a gyermekvédelmi kedvezmény 2015. évi igényléséről, kiszámításáról, kifizetéséről? Megmondjuk.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben azok a családok részesülhetnek, akik szociálisan rászorulóknak minősülnek.

A szociális rászorultság tényét, a lakóhely szerint illetékes önkormányzat jegyzője hivatott megállapítani, és igazolni, ezért az erre irányuló kérvényt oda kell benyújtani. Ki minősül szociálisan rászorulónak? Az a gyermek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 140 %-át. Ez a számok nyelvén kifejezve azt jelenti, hogy 2015-ben, hogy az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a 39.900 Ft-ot. Továbbá a jövedelmi elvárások megléte esetén, fenn kell állnia a következő feltételek egyikének is:

  • a gyermeket, egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza
  • a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
  • a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek       


A felsorolt eseteken kívül abban az esetben is szociálisan rászorulónak számít egy gyermek, ha a családjában, az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkor aktuális öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 130 %-t. Jó hír, hogy a kedvezmény nagykorúvá válás után is igénybe vehető. nappali oktatáson résztvevő tanuló esetén, annak 23. életévének betöltéséig, felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton végző tanuló esetén, annak 25. életévének betöltéséig. A kedvezmény összegének a kiszámításánál a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét veszik alapul. A jogosultság megállapításánál a jövedelmi helyzeten kívül a jegyző, az igénylő vagyoni helyzetét is felméri. A jogosultságnak feltétele az is, hogy az igénylő hasznosítható ingatlanának, járművének, vagyoni értékű jogának, stb. vagyontárgyainak összesített értéke nem haladhatja mega az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a hetvenszeresét, illetve külön-külön annak húszszorosát.

Az igénylést formanyomtatványon kell benyújtani az önkormányzat jegyzőjénél, Csatolni kell hozzá a jövedelemigazolásokat, illetve szükség esetén nyilatkozatot egyedülállóság fennállásáról, orvosi igazolást tartós betegség, súlyos fogyatékosság fennállásáról, stb. A kérvényt,-  a jogosultsági feltételek megléte esetén, melyet a jegyző ellenőriz, és igazol-, a gyámhivatal bírálja el. A támogatás folyósítása történhet pénzben, és természetben. Pénzbeli folyósítás esetén a támogatás összege, havonként, a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 22 %-a, ami alapján a támogatás összege 2015-ben 6.270 Ft. A természetbeni támogatás folyósítása Erzsébet-utalványban történik.     

Kérjük, mondja el a véleményét!

{fcomment}

 

  
Ezt már olvasta?Bezárás