csaladi potlek emelt csaladipotlekAz ország vezetésének legalább annyira kötelező feladata a megfelelő szociális ellátás, mint akár az egészségügyi, akár a közbiztonsági feladatok megszervezése. A családi pótlék már egy igen régi intézmény, amely elsősorban akkor jelent nagy segítséget egy családban, amikor a gyermekek iskolás korba lépnek. A családi pótlék 2015 - 2016 év során is két jogcímen folyósítható, egyik formája a nevelési támogatás, amíg a gyermek még nem iskoláskorú, a másik pedig ezt követően a beiskolázási támogatás.

Friss! - Családi pótlék 2015 - 2016 évben - minden fontos tudnivaló

Döntött a parlament: a családi pótlékot is érinti!

Újra döntött a parlament, amely döntés a családi pótlékot is érinti. A munka a parlamentben a már megszokott sebességgel halad, ami azt jelenti, hogy egymást érik az új törvények, jogszabályok, illetve azok módosításai. Természetesen ezzel nem azt akarjuk kifejezésre juttatni, hogy ez feltétlenül hiba lenne, hiszen az senki előtt nem kétséges, hogy mind a gazdaság, mind a társadalom területén szükség van átalakításokra, amelyek elősegítik, hogy a Magyarország minél rövidebb idő alatt felzárkózzon a nyugati országok fejlettségéhez. Sajnos azonban ettől még messze vagyunk, ugyanis gyakran előfordul, hogy a megalkotott törvények, és jogszabályok nem ezt a célt szolgálják. Most pedig nézzük meg, hogy mit is döntött a parlament, illetve az mennyiben is érinti a családi pótlékot.

A családi pótlék hosszú idő óta, az egyik legfontosabb jövedelem-kiegészítése, a gyermekes magyar családoknak, ezért bármilyen változás érzékenyen érint több százezer magyar családot. Jó hír hogy a mostani változás nem anyagi természetű, azaz nem fog módosulni a családi pótlék összege. Maradnak az igényléssel kapcsolatos szabályok is. Továbbra is nevelési ellátásként, illetve iskoláztatási támogatásként lehet az igénylést benyújtani. A nevelési ellátás a gyermek 6 éves koráig igényelhető, az iskoláztatási támogatás pedig a gyermek 6 éves korától, annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amikor az betölti a 20. életévét, illetve sajátos nevelési igényű gyermek esetén annak 23. életévének betöltéséig.

A változás az ügyintézést érinti, de csak annyiban, hogy az igénylések elbírálása eddig a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságán történtek, míg a jövőben átkerül a járási hivatalokhoz. Ez annak a folyamatnak a része, amelyben a kormány hozzá látott az egységes kormányhivatali rendszer kiépítéséhez. Ez magyarán azt jelenti a gyakorlatban, hogy különféle szervek, hivatalok jogkörei megváltozik, önállóságuk megszűnik, illetve összevonásokra kerül sor. Nyilvánvaló, hogy ez egy hosszabb folyamat része, ugyanis menet közben nem lehet minden átalakítást egyből elvégezni, mert leállna az ország működése. A változások érintik többek között, a gyámhivatalokat, a társadalombiztosítási igazgatási szerveket, a földhivatalokat, és a munkaügyi központokat is. Megnövekszik a feladata, illetve a hatásköre a kormánymegbízottnak, illetve a járási hivataloknak. Természetesen ezeknél is változtatásokat kell eszközölni, hogy a megnövekedett feladatoknak meg tudjanak felelni.

Talán a legtöbb családot
érintő és az egyik leglényegesebb kérdés lesz a 2015-ös évben is a családi pótlék, ezért mindenkinek hasznára válhat, ha elolvassa itt nálunk mik is a legfontosabb tudnivalók. Az elmúlt évek során átalakított családi pótlék rendszer témakörébe ma már több olyan támogatás is benne foglaltatik, mely a gyermekneveléssel, a családokkal kapcsolható össze, így a még nem tanköteles korban lévő gyermekek tekintetében a nevelési ellátás, a már tanköteles korúakra nézve pedig az iskoláztatási támogatás, mely jár még a már nem tanköteles, de közoktatási intézményben továbbtanuló gyermek után is. A családi pótlékot  havonta kapják a családok választásuk szerint vagy postai úton, vagy bankszámlára utalva.

Most lássuk egyenként, mit takarnak az ellátások, milyen feltételeknek kell megfelelni. A nevelési ellátás a kisgyermek születésétől tankötelessé váló koráig jár a családnak, pontosabban az év október 31.-ig, amikor eléri a tanköteles kort. A nevelési ellátást a jogosult személy saját jogon is kaphatja, abban az esetben, amikor az adott személy már betöltötte 18. évét, de megszűnt a számára addig folyósított súlyosan fogyatékos, tartósan beteg, illetve iskoláztatási támogatásra szóló jogosultsága.

Egyébként az válik jogosulttá a nevelési támogatásra, akinek a saját háztartásában nevelt gyermek vér szerinti gyermeke, vagy örökbefogadott gyermeke, aki úgy válik jogosulttá, hogy ő a gyermek nevelőszülője, a hivatásos nevelőszülője, vagy gyámja, és annak is adható, aki tervez örökbefogadást és a hivatalos eljárás már elindult, folyamatban van. A nevelési ellátás annak az igénylőnek is jár, aki a saját háztartásában élő kisgyermek szülőjével (tehát nem közös gyermek) házastársi kapcsolatban él. A szociális intézményvezetőnek is jár az ellátás az intézményében nevelt még nem tanköteles gyermek után, ugyan így a gyermekotthonokra is vonatkozik ez és arra az intézményvezetőre, nevelőszülőre vagy gondviselőre is, akinél a gyermeket ideiglenes elhelyezik a Gyermekvédelmi törvény értelmében.

A másik ellátás az iskoláztatási támogatás, mely a tankötelessé válás év november 1.-től jár, 16 éves korig, mivel ez a tankötelezettségi korhatár, de amennyiben sajátos nevelési igényű gyermekről van szó, akkor ez a korhatár 23 év és persze jár az ellátás azon tankötelezettségi kort elhagyó gyermekek tekintetében, akik a tanköteles kor elérését követően is közoktatási intézményben tanulnak, mégpedig annak a tanévnek a végéig, melyben a gyermek betölti 20. életévét, vagy amikor sajátos nevelési igényű gyermekről van szó, akkor 23. életévét.

Az iskoláztatási támogatás utáni kérelmet benyújthatja, aki akinek a saját háztartásában nevelt gyermek vér szerinti gyermeke, vagy örökbefogadott gyermeke, aki úgy válik jogosulttá, hogy ő a gyermek nevelőszülője, a hivatásos nevelőszülője, vagy gyámja, és annak is adható, aki tervez örökbefogadást és a hivatalos eljárás már elindult, folyamatban van. Az iskoláztatási támogatás annak az igénylőnek is jár, aki a saját háztartásában élő gyermek szülőjével (tehát nem közös gyermek) házastársi kapcsolatban él. A szociális intézményvezetőnek is jár az ellátás az intézményében nevelt gyermek után, ugyan így a gyermekotthonokra is vonatkozik ez és arra az intézményvezetőre, nevelőszülőre vagy gondviselőre is, akinél a gyermeket ideiglenes elhelyezik a Gyermekvédelmi törvény értelmében. Jogosult az iskoláztatási támogatásra a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka,  javítóintézet igazgatója  büntetés-végrehajtási intézetben lévő, illetve gyermekvédelmi gondoskodás, javítóintézeti nevelés alatt álló gyermek tekintetében, aki még tanköteles korban van. Szintén jogosult az ellátásra az a személy, aki számára határozatban engedélyezte a gyámhivatal a szülői ház elhagyását.

Az iskoláztatási támogatás is kérelmezhető saját jogon, mégpedig annak a személynek, akinek megszűnt a tankötelezettsége, de közoktatási intézményben folytatja tovább tanulmányait, vagy akinek a szülei mindketten meghaltak, akinek az addig őt nevelő egyedülálló szülője meghalt, akinek nagykorúsága folytán megszűnt a gyámsága, vagy kikerült a tartós, illetve átmeneti nevelésből, aki vér szerinti, vagy egyéb jogcímű szülőjével már nem él közös háztartásban.

Lássuk, mennyi lesz a családi pótlék 2015-ben?

1 gyermekes család részére    12.200 Ft
1 gyermeket nevelő egyedülálló szülő részére: 13.700 Ft
2 gyermekes család részére gyermekenként: 13.300 Ft
2 gyermeket nevelő egyedülálló szülő részére gyermekenként:14.800 Ft
3 vagy többgyerekes család részére gyermekenként: 16.000 Ft
3, ill. több gyereket nevelő egyedülálló szülő részére gyermekenként: 17.000 Ft

Az emelt összegű családi pótlék 2015 évben súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg gyermek után, 1500 grammnál kisebb születési súlyú gyermek után 3 éves koráig jár, de nem jár az után a gyermek után, aki fogyatékossági támogatást kap. Az összege tartósan beteg gyermek esetében 23.300.-Ft, fogyatékos gyermekét egyedül nevelő szülő részére 25.900.-Ft,  tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos nagykorú gyermek tekintetében pedig 20.300.-Ft

Családi pótlékra jogosult az a szülő, a vele egy háztartásban lakó házastársa, a nevelő szülő, az örökbefogadó szülő a vele egy háztartásban élő gyermekek tekintetében, de jogosult a szociális intézményvezető és a gyermekotthon is, ahol a gyermek elhelyezik. Nagykorú gyermeknek saját jogon is járhat családi pótlék, amennyiben a szükséges feltételek fennállnak.

A családi pótlék összege 2015 évben a pillanatnyi állás szerint egy gyermek után 12.200 Ft, egy gyermeket nevelő egyedülálló szülő részére 13.700 Ft, két gyermek után 13.300 Ft, két gyermeket egyedül nevelő szülő részére 14.800 Ft. Három, illetve több gyermek tekintetében a családi pótlék összege 16.000 Ft, három vagy több gyermeket egyedül nevelők részére pedig 17.000 Ft, súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg kiskorú gyermek után 23.300 Ft, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő részére 25.900 Ft, valamint tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos nagykorú személy tekintetében 20.300 Ft. A családi pótlék mértékének megállapítása során figyelembe vehetőek azok a gyermekek is, akik után az igénylő már nem kap családi pótlékot. Erre akkor van mód, ha a gyermeknek nincs még saját jövedelme és közoktatási intézményben, vagy felsőfokú intézményben nappali tagozaton tanul, ahol első alapképzését fogja majd megszerezni.

Ezzel a dokumentummal igényelheti a családi pótlékot! Kattintson ide!

A fentiekre visszautalva
vannak esetek, amikor a gyermek után emelt családi pótlék jár, most nézzük részletesebben, és kik kaphatnak ilyen juttatást. A tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyerekek után lehet ezt a juttatást kapni. Magasabb összegű családi pótlékot csak 1500 gramm születési súly alatt biztosítanak. Minden 18. életévét betöltött fiatal jogosult arra, hogy nevelési ellátást kapjon, hogy ha súlyos beteg. Az a tizennyolc évnél fiatalabb személy, aki a rendeletben meghatározott betegsége illetve fogyatékossága miatt állandó vagy nagy figyelmet igénylő felügyeletet igényel, számít tartósan betegnek. De az a személy is annak számít, aki 18 évnél idősebb, de ezen életév betöltése előtt 67%-ban elvesztette a munkaképességét.

Ott kell benyújtatnunk az igényt, ahol tartózkodunk, vagyis ahol életvitel szerűen élünk és az ottani Kincstárnál. Viszont a kérelemhez csatolni kell egy igazolást, hogy az illető tartósan beteg, ezzel jelezve, hogy jogosult a támogatásra. Ha kiderül, hogy a gyermek nem jogosult az emelt családi pótlékra, akkor a szülő 15 napon belül kérheti a felülvizsgálatot. Tartósan beteg gyereknél a magasabb összeg 23 és 25 valamint 20 ezer forintos lehet attól függően, hogy hányan és kik nevelik az adott személyt.

Tehát azok a szülők igényelhetik az emelt családi pótlékot 2015 évben, akik a fenti szempontok szerint jogosultak erre. A családi pótlék mindig jól jön és ez egy olyan juttatás, ami sokat segíthet a magyarországi családok helyzetén, akik olyan gyermeket nevelnek, aki tartósan beteg. Ezért mindenkit kérünk, hogy alaposan olvassa el a  feltételeket és úgy járjon el az igénylésnél, ahogy kell, hiszen ki fog derülni, ha a gyermek nem jogosult a támogatásra viszont, ha ön tudja , hogy a gyereknek kapnia kéne a juttatást, akkor felül kell vizsgáltatnia az ügyet.

Kérjük, mondja el a véleményét, mert véleménye másnak nagy segítségére lehet!
{fcomment}

  
Ezt már olvasta?Bezárás